logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง ค่ะ

 •  
 •  
 •  

ลำดับ
ที่
สถานที่ เบอร์โทร.
1

สำนักงานสวนสาธารณะ

นางจุรี จันทรทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ
T. 0-2246-0354
T./F. 0-2246-8540
2

กลุ่มสวนสาธารณะ 1

นางรุ่งทิวา เทพวิทักษ์กิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มสวนสาธารณะ 1
T. 0-2354-1634
F. 0-2246-1559
3

กลุ่มสวนสาธารณะ 2

นางสาววีนา วงศ์สินธุ์เชาว์
ผู้อำนวยการกลุ่มสวนสาธารณะ 2
T. 0-2354-1635
F. 0-2246-1533
4

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุจินดา นกงาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
T. 0-2246-0355
F. 0-2246-8542
5

กลุ่มงานออกแบบสวน

นายมงคล บุญชู
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานออกแบบสวน
T. 0-2246-0356
F. 0-2246-0280
6

กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้

นางชานิมา จักรใจ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้
T. 0-2245-3748
T./F. 0-2245-1364
T./F. 0-2246-8541
7

ฝ่ายปลูกบำรุงรักษา

นางสาวสุจิตรา ตันติ์สุวรรณา
หัวหน้าฝ่ายปลูกบำรุงรักษา
T. 0-2246-1590
F. 0-2248-1533
8

กลุ่มงานขยายพันธุ์ไม้

นางสาวสุจิตรา ตันติ์สุวรรณา
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานขยายพันธุ์ไม้
T. 0-2329-1512
9

สวนลุมพินี

นางเกื้อกูล พัวพิริยะพันธ์
หัวหน้าสวนลุมพินี
T. 0-2252-7006
T./F. 0-2252-5948
10

สวนจตุจักร

นายวรวุทธิ์ ปัณนานนท์
หัวหน้าสวนจตุจักร
T./F. 0-2272-4575
11

สวนสราญรมย์

นายกิตติเดช จิ๋วสวัสดิ์
หัวหน้าสวนสราญรมย์
T. 0-2221-0195
F. 0-2222-1035
12

สวนเสรีไทย

นางสาวสมพร เชียงทอง
หัวหน้าสวนเสรีไทย
T./F. 0-2378-7884
13

สวนรมณีนาถ

นางดวงใจ บุปผาวัลย์
หัวหน้าสวนรมณีนาถ
T./F. 0-2221-5181
14

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

นายยงทวี โพธิษา
หัวหน้าสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
T./F. 0-2272-4374
15

สวนสันติภาพ

นางสาวศศิวรรณ วงศ์ศิริประเสริฐ
หัวหน้าสวนสันติภาพ
T./F. 0-2245-2461
16

สวนวชิรเบญจทัศ

นายจุมพฏ ศิรวัชรินทร์
หัวหน้าสวนวชิรเบญจทัศ
T./F. 0-2537-9221
17

สวนกีฬารามอินทรา

นางยุบล บุณยประเสริฐ
หัวหน้าสวนกีฬารามอินทรา
T./F. 0-2551-0612
18

สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

นายบุญฤทธิ์ นิ่มนวล
หัวหน้าสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน
T. 0-2565-5510
19

สวนหลวง ร.๙

นายณพงษ์ ดวงดี
หัวหน้าสวนหลวง ร.๙
T. 0-2328-1395
F. 0-2328-1393
20

อุทยานเบญจสิริ

T./F. 0-2262-0810
21

สวนพระนคร

นายแสงโชติ ชื่นวิเศษ
หัวหน้าสวนพระนคร
T./F. 0-2326-9994
22

สวนหนองจอก

นายชินัน นิธิวัฒนพงษ์
หัวหน้าสวนหนองจอก
T./F. 0-2543-1082
23

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

พระชนมพรรษา (ฝั่งพระนคร)
นายสาธิต มีสัตย์ธรรม
หัวหน้าสวนฯ
T./F. 0-2289-1578
24

สวนธนบุรีรมย์

นายสุรพล ภักดี
หัวหน้าสวนธนบุรีรมย์
T./F. 0-2426-3210
25

สวนวนธรรม

นางเพชรินทร์ มีสัตย์ธรรม
หัวหน้าสวนวนธรรม
T. 0-2398-4084
F. 0-2398-4080
26

สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

นายประเชิญ ร่วมกระโทก
หัวหน้าสวนฯ
T. 0-2337-5077
27

สวนทวีวนารมย์

นางฐิติกานต์ ช่างต่อ
หัวหน้าสวนทวีวนารมย์
T. 0-2487-3199
28

สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

นายสำรวย อิ่มกระโทก
หัวหน้าสวนฯ
T. 0-2543-9793
 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ