logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

ขอใช้สวนสาธารณะ

วันที่
(ระบบจะไม่รับข้อมูลหากวันยืนยันคำขอใช้ น้อยกว่า 7 วันทำการ เมื่อถึงวันใช้งานจริง)
ชื่อ - สกุล ผู้ขอใช้บริการ นาย/นาง/นางสาว
ตำแหน่ง
บริษัท/หจก./ชมรม/สมาคม/อื่นๆ
ที่อยู่
เบอร์โทร
ชื่อ - สกุล ผู้ประสานงาน นาย/นาง/นางสาว
เบอร์โทร
สถานที่ขอใช้บริการ
รูปสวนสาธารณะ
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รวมจำนวน 0 วัน
0 ชั่วโมง

Upload กรณีมีเอกสารประกอบการขออนุญาตใช้สวน
(ระบบจะไม่รับข้อมูลหากวันยื่นคำขอใช้ น้อยกว่า 7 วันทำการ เมื่อถึงวันใช้งานจริง)


ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่สวนสาธารณะ
1. ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รักษาความสะอาด ระวังรักษาต้นไม้ สนามหญ้า รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ของทางราชการมิให้ถูกทำลาย
2. ห้ามนำสินค้าหรืออนุญาตให้ผู้อื่นนำสินค้าเข้ามาจำหน่าย
3. ห้ามประชาสัมพันธ์หรือติดตั้งตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สวน
4. หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้สถานที่ หน่วยงานผู้ขอใช้สถานที่จะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ