logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

header-pr

รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรที่แจ้งความประสงค์ขอรับที่สวนลุมพินี

ติดต่อ อาคารสำนักงานสวนลุมพินี โทร. 0-2272-7006


ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
1 นายธรรมนูญ จิตไตรเลิศ
2 นายสมจิต มีบุญส่ง
3 นายชัยณรงค์ รามัญเพ็ง
4 นายสมเกียรติ ลีลากรกิจ
5 นายเอกภักดิ์ พิสุทธิชานนท์
6 น.ส.กมลกาญจน์ แก้วกลม
7 นายรณรงค์ ศิริเศรษฐวงศ์
8 นายธนสรรค์ ทองสุข
9 น.ส.ลัดดา จิตเลิศศรีสุข
10 นายธเนศ ขำเกิด
11 นางภัสสร อนันตกฤตยาธร
12 นายเสริม เชาวะวนิชย์
13 นายชวลิต สุริยะอาภา
14 นางธนพร ตั้งมณีนิมิตร
15 น.ส.มาลัย เสงี่ยมบุตร
16 นายนิวิม สงสังข์ทอง
17 นางพรทิพย์ อิทธิธเนศ
18 น.ส.กษิร์วรรณ รณฤทธิวิชัย
19 นางปรวีณ์พรรณ บวรรัชฎาไพสิฐ
20 น.ส.ลัดดาวัลย์ จิรตระกูล
21 นายองอาจ สมบูรณ์ศักดิ์
22 นางนันทลี จารุรัตน์
23 นางจินตนา สุขสถิตย์
24 นางจินตนา รุจิรวนิช
25 นางมยุรี อ่อนหวาน
26 น.ส.ดรรชนี ขจรบุญ
27 นายภูษิต เศรษโกมล
28 นายสุทธิพจน์ ประเสริฐกุล
29 น.ส.เพ็ญจันทร์ วิพุทธานุมาศ
30 นางศุภดา เอี่ยมอรุณกิจการ
31 นายประดิษฐ์ จุมพล
32 นางพิศมัย จุมพล
33 นางรำไพ จุมพล
34 นางดวงมณี โกมารทัต
35 นายชาญ เลาหอุดมพันธ์
36 นางประภา จันทร์เนตร
37 นายสมบูรณ์ ทิพยรัตน์
38 นางกิตติยา โอมพรนุวัฒน์
39 น.ส.ทิพวิภา จันทศรีสวัสดิ์
40 น.ส.นฤมล วัฒนบุรานนท์
41 นายสัมพันธ์ สัมพัสนีธำรง
42 นางบุษบง คงถาวรนันท์
43 น.ส.สมศรี วุฒิพุธนันท์
44 น.ส.วนิดา จุลพาณิชยกรรม
45 น.ส.ธัญสรณ์ สืบลี
46 น.ส.ณัฐญาดา ใจพินิจ
47 น.ส.ฐิติภา โชติกนกรัตน์
48 นายวุทธิทัศน์ ศรีเนธิวิสิฐ
49 น.ส.มณี วงศ์อริยจิต
50 น.ส.กาญจนา กลการวิทย์
51 นางนิรมล ศิริอาชาวัฒนา
52 นายชาญวิพล แสงสวัสดิ์
53 นายวสันต์ พิมพ์สมาน
54 น.ส.วรธา วรรธนรียชาติ
55 น.ส.กชแก้ว อาจารีย์
56 น.ส.อุษา ภคสิริกุล
57 นายโกวิท นิลจันทร์
58 น.ส.สรัญญา อิริกิตติพงษ์
59 นางยาใจ จิตรงามปลั่ง
60 น.ส.สุรีรัตน์ รุ่งฤทธิไกร
61 นายนาวิน คงสรรค์เสรียร
62 นายสามารถ พรหมมา
63 นายอรุณ อุ่นคำ
64 นายสานิตย์ ศรสืบศิลป์
65 นายชัยยา แก้วบ้านคลน
66 นายไพศาล เต้นปักษี
67 นายสุรพล ทัศนบรรจง
68 นางวรรณดี ชินทิวาชาติ
69 นายจุมพล แซ่หว่อง
70 นายณรงศักดิ์ บุญพงษ์
71 นายวิรัตน์ จันทร์เจริญ
72 นายกิตติศักดิ์ เอกวิไล
73 นายบรรลือศักดิ์ วงษ์ขวัญ
74 นายนิสิตน์ แก้วประเสริฐ
75 นายสมศักดิ์ ทองเหมือน
76 นายนรพล แย้มสัตย์ธรรม
77 นายไพบูลย์ สวัสดี
78 นายวิเชียร นันทพรชัย
79 นายสมนึก สิมะเลิศ
80 นางวนิดา สกุลชัยสิริวิช
81 นายสุรสิทธิ ส่งเสียง
82 นายกิตติ ยิ่งนึก
83 นายพิสิษฐ์ รอดบุญเสริม
84 นายสมชาติ สว่างสวัสดิ์
85 นายธนัท ดรุณรัตนะ
86 นายชัยวัฒน์ พรหมอินทร์
87 นายกิตติศักดิ์ การินทร์
88 นายพิเชษฐ์ ภู่ทอง
89 นายธวัชชัย สุขสมแดน
90 นายอภิเชฐ คล้ายแก้ว
91 น.ส.อนิตา นาราฤทธิ์
92 นางกานดา นาราฤทธิ์
93 น.ส.พรทิพย์ โภคสมบัติกุล
94 นางบุญมา ศิริเฑียรทอง
95 นายสมคิด วุฒยวนิช
96 นายชิงชัย คำแสน
97 นายบุญส่ง ชะยูเด็น
98 นายบัณยง ศุทธวิโรจน์
99 น.ส.ธาชินี ชิดเชื้อวงศ์
100 นางประนอม ภัทรปราโมทย์
101 นายอริยะ ชัยศิริพาณิช
101 น.ส.วิไล พิศนาคะ
102 นางณัฐญา วิศวะกุล
103 นางเน็ด หงส์เทียมจันทร์
104 น.ส.ศิริพร เขียววงษ์

รายชื่ออผู้ได้รับวุฒิบัตรที่แจ้งความประสงค์ขอรับที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

ติดต่อ กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้ สำนักงานสวนสาธารณะ ชั้น 4 อาคารสำนักการระบายน้ำ
โทร. 0-2246-8541 หรือ 0-2246-0283


ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
1 น.ส.มนทิพย์ กิจยิ่งโสภณ
2 นายบุญชัย ประเสริฐวชิรกุล
3 น.ส.วสุวรรณา งามสัจจพร
4 นางพรทิพย์ อิทธิธเนศ
5 นางนุช หังสวณิช
6 น.ส.ทัศนียา วิทยาวงศรุจิ
7 น.ส.จันทรา ตุลยวศินพงศ์
8 นางสมใจ โศภิษฐ์สิริกุล
9 น.ส.ชูใจ นวสิริพงศ์ชัย
10 นายอิทธิพล ผ่องฤกษ์
11 น.ส.พัชรี อัสสธีรนุวัฒน์
12 น.ส.ศันสนีย์ กองอู๋
13 นางสันต์ฤทัย รอดเมือง
14 นางนิลรัตน์ เพ็ชร์ไทย
15 น.ส.ศุภรัตน์ อาชานานุภาพ
16 นายอาคม บุณยศิริวัฒน์
17 นายพันธ์ศักดิ์ จ่างเจริญ
18 น.ส. ณัฐยา เหล่าวณิชย์ภัทร
19 น.ส.ณรักชพัฒน์ ฉัตรธนพัฒน์
20 น.ส.วรรณา เทาฤทธิ์
21 น.ส.จิตาพันธ์ กนกรังษี
22 นายพิทักษ์ สัจจฐิติยานนท์
23 น.ส.อัญชลี หลายปัญญากิตติ
24 นายสุวรรณ อุ่นหล้า
25 น.ส.นิตยา สุธีรวุฒิ
26 นางธีรวรรณ ศรีสุวรรณ
27 นายสถิตย์ ชื่นจิตต์
28 นายปรีชา โพธิวิจิตร
29 น.ส.อุไร ธุวภาค
30 นายศักดิ์ศิลป์ ถาวร
31 นางวิภารัตน์ เลิศศิวาพร
 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ