logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

เปิดอบรมความรู้ด้านการเกษตรสำหรับประชาชน ฟรี !!!


สำนักสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานสวนสาธารณะได้ดำเนินโครงการอบรมวิชาการปลูกและตกแต่งต้นไม้สำหรับประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ อีกทั้งสร้างเสริมทักษะด้านการเกษตรส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในปีนี้สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันความรู้ต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มูลนิธิสุขภาพไทย ฯลฯ โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจจำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร วัน เดือน ปี เวลา วิทยากร
1.ปัจจัยการเจริญเติบโตของต้นไม้ 2๓ – 2๕ มีนาคม 255๕
2 นายสมจิต มีบุญส่ง - ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช - ดินและปุ๋ย - ระบบการให้น้ำ - ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์ - การศัลยกรรมต้นไม้ - การป้องกันกำจัดศัตรูพืช 2๓ มีนาคม 255๕ (ศุกร์) " 2๔ มีนาคม 255๕ (เสาร์) " 2๕ มีนาคม 255๕ (อาทิตย์) "
 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ