logo

Logo Bangkok

Login

Register

สวนจตุจักร
สวนสราญรมย์
สวนเสรีไทย

เกี่ยวกับเรา

about-history

กรุงเทพมหานคร ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องสวนและต้นไม้มาโดยตลอด นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพ พ.ศ. 2479 และพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครธนบุรี พ.ศ. 2479 ซึ่งเป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่งในการจัดตั้งเทศบาลนคร เพื่อบริหารกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามหน้าที่นั้น ได้รวมเอางานด้านสวนสาธารณะไว้ด้วย โดยให้อยู่ในกองเรียกชื่อว่า "กองถนน" ต่อมางานของเทศบาลทั้ง 2 ได้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาก และได้มีการตั้งหน่วยงานระดับกองขึ้นอีกหลายกอง โดยกองถนนเปลี่ยนเป็นกองรักษาความสะอาด และได้มีการจัดตั้งกองสวนสาธารณะขึ้นด้วย โดยตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498 โดยมีนายสนุ่น เทพวัลย์ เป็นหัวหน้ากองและได้แบ่งงานความรับผิดชอบออกเป็น

 1. แผนกธุรการ
 2. แผนกสวนและต้นไม้
 3. แผนกคูคลอง
 4. แผนกยานพาหนะ
 5. แผนกสวนลุมพินี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 นายอุดม พินิจสารภิรมณ์ ได้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้ากอง และได้เปลี่ยนระบบงานใหม่ แบ่งหน่วยงานรับผิดชอบเป็น 5 แผนก

 1. แผนกธุรการ
 2. แผนกสวนและต้นไม้ 1
 3. แผนกสวนและต้นไม้ 2
 4. แผนกสวนและต้นไม้ 3
 5. แผนกสวนและต้นไม้ 4

ครั้นต่อมาปี พ.ศ. 2514 ได้มีการรวมเทศบาลกรุงเทพมหารนคร และเทศบาลนครธนบุรีเดิมเป็นแผนกสวนและต้นไม้ 5 ขึ้นอีกแผนกหนึ่ง

ในปี พ.ศ. 2517 นายสุรินทร์ ไชยประสิทธิ์ ได้รับตำแหน่งหัวหน้ากองสวนสาธารณะ ได้เปลี่ยนแปลงแผนงานใหม่เป็น

 1. แผนกธุรการ
 2. งานเพาะชำ
 3. งานสวนสาธารณะ
 4. งานปลูกดูแลรักษาต้นไม้และหญ้า
 5. งานส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตกแต่งต้นไม้และสวนไม้ประดับ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 นายประมวล ทองไข่มุกต์ ได้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้ากอง-สวนสาธารณะได้มีการปรับปรุงการจัดองค์การและอัตรากำลังของกองสวนสาธารณะขึ้นไหม่ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2519 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2519 โดยกำหนดให้กองสวนสาธารณะแบ่งหน่วยงานออกเป็น 13 งาน คือ

 1. งานธุรการ
 2. งานสวนสาธารณะ 1 (สวนลุมพินี)
 3. งานสวนสาธารณะ 2 (สวนจตุจักรและสวนสราญรมย์)
 4. งานสวนสาธารณะ 3 (สวนพระนคร)
 5. งานสวนสาธารณะ 4 (สวนคลองจั่น)
 6. งานสวนสาธารณะ 5 (สวนธนบุรีรมย์)
 7. งานปลูกบำรุงรักษา 1
 8. งานปลูกบำรุงรักษา 2
 9. งานปลูกบำรุงรักษา 3
 10. งานขยายพันธุ์ไม้
 11. งานส่งเสริมและเผยแพร่
 12. งานออกแบบ
 13. งานธรรมชาติวิทยา

ในปี พ.ศ. 2521 การเคหะแห่งชาติได้ขอสวนคลองจั่นไปดูแลเอง ทำให้ต้องมีการปรับปรุงการจัดองค์การและอัตรากำลังของกองสวนสาธารณะอีกครั้งหนึ่งโดยมติ ก.ก.ครั้งที่ 14/2521 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2521 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงหน่วยงานของกองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม และขอตัดโอนอัตรากำลังสวนคลองจั่นเดิมไปเป็นอัตรากำลังของสวนสราญรมย์และสวนจตุจักร ดังนั้น กองสวนสาธารณะ จึงมีการจัดองค์การใหม่เป็น 13 งานคือ

 1. งานธุรการ
 2. งานสวนสาธารณะ 1 (สวนลุมพินี)
 3. งานสวนสาธารณะ 2 (สวนจตุจักร)
 4. งานสวนสาธารณะ 3 (สวนพระนคร)
 5. งานสวนสาธารณะ 4 (สวนสราญรมย์)
 6. งานสวนสาธารณะ 5 (สวนธนบุรีรมย์)
 7. งานปลูกบำรุงรักษา 1
 8. งานปลูกบำรุงรักษา 2
 9. งานปลูกบำรุงรักษา 3
 10. งานขยายพันธุ์ไม้
 11. งานส่งเสริมและเผยแพร่
 12. งานออกแบบ
 13. งานธรรมชาติวิทยา

ปี พ.ศ. 2530 กรุงเทพมหานคร ได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา คือ สวนหลวง ร.๙ สวนน้ำบึงกุ่ม และสวนหนองจอก

ในปี พ.ศ. 2532 นายดำรงค์ ริ้วเหลือง ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกอง-สวนสาธารณะมีการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2531-2533) ของกองสวนสาธารณะขึ้นใหม่ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2532่ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2532 ได้กำหนดให้กองสวนสาธารณะ แบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 ฝ่าย 18 งาน ดังนี้คือ

 1. งานธุรการ
 2. งานปลูกบำรุงรักษา 1
 3. งานปลูกบำรุงรักษา 2
 4. งานปลูกบำรุงรักษา 3
 5. งานขยายพันธุ์ไม้
 6. งานะรรมชาติวิทยา
 7. งานส่งเสริมและเผยแพร่
 8. งานออกแบบอาคาร
 9. งานออกแบบสวนสาธารณะและที่พักผ่อน
 10. งานควบคุมการก่อสร้าง
 11. งานสวนสาธารณะ 1 (สวนลุมพินี)
 12. งานสวนสาธารณะ 2 (สวนจตุจักร)
 13. งานสวนสาธารณะ 3 (สวนพระนคร)
 14. งานสวนสาธารณะ 4 (สวนสราญรมย์)
 15. งานสวนสาธารณะ 5 (สวนธนบุรีรมย์)
 16. งานสวนสาธารณะ 6 (สวนหลวง ร.๙)
 17. งานสวนสาธารณะ 7 (สวนน้ำบึงกุ่ม)
 18. งานสวนสาธารณะ 8 (สวนหนองจอก)

ฝ่ายปลูกบำรุงรักษา ควบคุมดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของงานปลูกบำรุงรักษา 1 , 2 และ 3

ฝ่ายวิชาการ ควบคุมดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของงานขยายพันธุ์ไม้ งานธรรมชาติวิทยา งานส่งเสริมและเผยแพร่

ฝ่ายออกแบบ ควบคุมดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของงานออกแบบอาคาร งานออกแบบสวนสาธารณะและที่พักผ่อน และควบคุมการก่อสร้าง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2537-2539) ของกองสวนสาธารณะขึ้นใหม่ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 12/2536 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2536 ได้กำหนดให้กองสวนสาธารณะแบ่งหน่วยงานออกเป็น 4 ฝ่าย 11 งาน 11 สวน ดังนี้คือ

 1. ฝ่ายปลูกบำรุงรักษา
 2. ฝ่ายขยายพัธุ์ไม้
 3. ฝ่ายวิชาการเกษตร
 4. ฝ่ายออกแบบ

งานมี 11 งาน ดังนี้

 1. งานธุรการ
 2. งานปลูกบำรุงรักษา 1
 3. งานปลูกบำรุงรักษา 2
 4. งานปลูกบำรุงรักษา 3
 5. งานปลูกบำรุงรักษา 4
 6. งานส่งเสริมและเผยแพร่
 7. งานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. งานวิชาการเกษตร
 9. งานออกแบบอาคาร
 10. งานออกแบบสวนสาธารณะและที่พักผ่อน
 11. งานควบคุมการก่อสร้าง

สวนมี 11 สวน ดังนี้

 1. สวนลุมพินี
 2. สวนจตุจักร
 3. สวนพระนคร
 4. สวนสราญรมย์
 5. สวนธนบุรีรมย์
 6. สวนหลวง ร.๙
 7. สวนน้ำบึงกุ่ม
 8. สวนหนองจอก
 9. อุทยานเบญจสิริ
 10. สวนรมณีนาถ
 11. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

และตาม มติ ก.ก. ครั้งที่4/2544 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2544 อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างกองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม โดยจัดตั้งเป็นสำนักงานสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับสูงกว่ากอง และได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้ คือ

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 2. กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้
 3. กลุ่มงานออกแบบสวน
 4. ส่วนสวนและต้นไม้ 1 รับผิดชอบ ฝ่ายปลูกบำรุงรักษาและขยายพันธุ์ไม้ และสวน 8 สวน คือ สวนลุมพินี สวนจตุจักร สวนสราญรมย์ สวนเสรีไทย สวนรมณีนาถ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนสันติภาพ และสวนวชิรเบญจทัศ
 5. ส่วนสวนและต้นไม้ 2 รับผิดชอบ ฝ่ายปลูกบำรุงรักษาและขยายพันธุ์ไม้ และสวน 6 สวน คือ สวนหลวง ร.๙ อุทยานเบญจสิริ สวนพระนคร สวนหนองจอก สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และสวนธนบุรีรมย์

และได้มีการปรับโครงสร้างอีกครั้งตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 โดยให้ตัดโอนสำนักงานสวนสาธารณะ มาจากสำนักสวัสดิการสังคม และให้กำหนดหน้าที่ของสำนักงานสวนสาธารณะให้ชัดเจน โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า หลังจากปรับโครงสร้างแล้ว ควรปรับระบบและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่

ดังนั้นในปี 2548 ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 จึงได้กำหนดให้ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร การปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าในสวนสาธารณะ สวนหย่อม เกาะกลาง ทางเท้าในถนนสายสำคัญต่างๆ และสถานที่ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การตัดแต่ง ขุดย้าย ศัลยกรรมต้นไม้ การขยายพันธุ์ การประดับตกแต่งต้นไม้ การตกแต่งเมือง กำหนดแนวทางวางแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การบริหารงานสวนสาธารณะ การเพิ่มบริการต่างๆ ในสวนสาธารณะ เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวิชาการเกษตร การให้การศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ และวิชาการเกษตรแก่ส่วนราชการอื่น เยาวชนและประชาชนทั่วไป การสำรวจรังวัดประมาณการ จัดหาข้อมูลเพื่อออกแบบ ประมาณการงบประมาณในการจัดสร้างสวน แหล่งนันทนาการและกีฬาของสำนักงานสวนสาธารณะ การวางแผน กำหนดนโยบายแนวทางดำเนินการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้แก่สำนักงานเขต ให้คำแนะนำด้านวิชาการเกษตรและการออกแบบสวนและต้นไม้ สนับสนุนพันธุ์ไม้และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้กับสำนักงานเขต และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการประชุม การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ การทะเบียนทรัพย์สิน การควบคุมดูแลสานที่และยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 2. กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้

  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดอบรม และให้คำแนะนำด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานอื่นจัดทำโครงการประกวดต่างๆ เกี่ยวกับสวนและต้นไม้ จัดทำหนังสือ จุลสาร แผ่นพับและคู่มือการปฏิบัติงาน จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของสำนักงาน เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาที่สำคัญของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตอื่น รวมทั้งสัตว์น้ำ สัตว์ปีก และแมลงต่างๆ กับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นบรรทัดฐานของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้เกิดจิตสำนึกที่ดีที่จะช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมของเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

  การบริหารจัดการอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร การจัดแสดงชุดนิทรรศการแบบมีปฏิสัมพันธ์จัดแสดงวีดีทัศน์ จัดการเพาะเลี้ยงที่ครบวงจรชีวิตของพืชและสัตว์ การจัดทำฐานข้อมูลด้านสวนและต้นไม้ ทั้งในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะและสำนักงานเขต เป็นศูนย์สารสนเทศ ด้านสวนและต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิทัศน์ (GIS) เพื่อการทำสำมะโนต้นไม้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 3. กลุ่มงานออกแบบสวน

  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจรังวัดจัดหาข้อมูลเพื่อการออกแบบ เขียนแบบ งานภูมิสถาปัตยกรรม เช่น สวนสาธารณะ การจัดสวนไม้ประดับ สวนหย่อม งานปลูกไม้ริมทางสาธารณะ งานสถาปัตยกรรม และสิ่งก่อสร้างประกอบสวน การดูแล ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งงานควบคุมการก่อสร้าง การให้บริการออกแบบ และการจัดสวนแก่หน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 4. ฝ่ายปลูกบำรุงรักษา

  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปลูก ตกแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าในสวนหย่อม เกาะกลาง ทางเท้าของถนนสายสำคัญต่างๆ และสถานที่สำคัญที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ตัดแต่ง ขุดล้อมต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่รับผิดชอบ ให้บริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ด้วยการศัลยกรรม ให้บริการประชาชนในการตัดแต่งขุดย้ายต้นไม้ ตัดเก็บไม้โค่นล้มหรือต้นไม้อันตรายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัย รวมทั้งสนับสนุนสำนักงานเขตในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ การพิจารณาคำขออนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ ในที่สาธารณะเพื่ออนุมัติต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

  การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้ประจำปีของสำนักงานสวนสาธารณะ และสำนักงานเขต กำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จัดทำแผนตัดแต่งต้นไม้ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง การจัดทำราคากลางต้นไม้ และพิจารณาความเหมาะสมของชนิดและราคาต้นไม้เพื่อให้สำนักงานเขตดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 5. กลุ่มงานขยายพันธุ์ไม้

  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อใช้ปลูกและประดับทั่วกรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้กับส่วนราชการของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักงานเขต รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ศึกษาทดลองการผลิตไม้ดอกตามฤดูกาล กำหนดเวลาออกดอก การใช้เทคนิคด้านการบำรุงรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การใช้วัสดุปลูกเพื่อให้ได้ต้นไม้ตามมาตรฐานและเป็นไปตามเป้าหมาย ผลิตไม้ดอก ไม้ประดับกระถางเพื่อประดับสถานที่สำคัญและประดับภายในอาคาร เลือกชนิดพันธุ์ที่เหมาะสม ตลอดจนศึกษาจัดหาพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ และสำนักงานเขตนำไปปลูกและประดับเมือง ตั้งประดับพันธุ์ไม้ ตกแต่งสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร ในงานพระราชพิธีต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร รัฐบาล และหน่วยราชการอื่นๆ การตกแต่งเมืองให้สวยงามเนื่องในวันสำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา การต้อนรับราชอาคันตุกะจากต่างประเทศ การประชุมระดับประเทศ การแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับทวีป

  การตกแต่งเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นต้น โดยพิจารณากำหนดรูปแบบการตกแต่ง และชนิดของต้นไม้ให้สวยงามเหมาะสมกับโอกาสต่างๆ ให้ความรู้ทางวิชาการด้านการขยายพันธุ์ไม้ การประดับ ตกแต่ง เทคนิควิธีการต่างๆ แก่สำนักงานเขต สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 6. กลุ่มสวนสาธารณะ 1

  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของสวนสาธารณะในกลุ่มสาธารณะ 1 ตามนโยบายของผู้บริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ กำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการและสาธารณะสมบัติของสวน ให้คำแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับสวนและต้นไม้ วางมาตรฐานในการพัฒนาสวนสาธารณะ และอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานอื่นในการขอใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการขอใช้

  1. 6.1 สวนลุมพินี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปลูกตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้า ดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่ในสวน การขยายพันธุ์ไม้เพื่อใช้ในสวน การบริหารงานในสวนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัย การรักษากฎ ระเบียบ และทรัพย์สินของสวน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ประสานงานกับหน่วยราชการอื่น ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสวน เช่น ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด ศูนย์ฝึกอาชีพ ให้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่ จัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมและงานพิธีต่างๆ ของทางราชการและเอกชน จัดให้เป็นสวนเอนกประสงค์ ประกอบด้วย ลานกีฬา นันทนาการ ศูนย์ผู้สูงอายุ และกิจกรรมซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. 6.2 สวนจตุจักร มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี โดยจัดให้เป็นสวนแห่งวรรณคดี สำหรับให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในการศึกษาหาความรู้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. 6.3 สวนสราญรมย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี โดยจัดให้เป็นสวนแห่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. 6.4 สวนเสรีไทย มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี โดยจัดให้เป็นสวนน้ำ และจัดกิจกรรมกีฬาทางน้ำ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  5. 6.5 สวนรมณีนาถ มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี โดยจัดให้เป็นสวนสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  6. 6.6 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี โดยจัดให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ เช่น สวนไม้มงคล 76 จังหวัด สวนกล้วย สวนไผ่ สวนปาล์ม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  7. 6.7 สวนสันติภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี โดยจัดให้เป็นสวนแห่งดนตรี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  8. 6.8 สวนวชิรเบญจทัศ มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี โดยจัดให้เป็นสวนแห่งครอบครัว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  9. 6.9 สวนกีฬารามอินทรา มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  10. 6.10 สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 7. กลุ่มสวนสาธารณะ 2

  มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มสวนสาธารณะ 1 และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

  1. 7.1 สวนหลวง ร.9 มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี โดยจัดให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ จัดแสดงรูปแบบสวนของประเทศต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. 7.2 อุทยานเบญจสิริ มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี โดยจัดให้เป็นสวนประติมากรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. 7.3 สวนพระนคร มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี โดยจัดให้เป็นสวนไม้ดัดรูปต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. 7.4 สวนหนองจอก มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี โดยจัดให้เป็นสวนไทรงาม รวบรวมพันธุ์ไม้ไทยชนิดต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  5. 7.5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี โดยจัดให้เป็นสวนริมน้ำ จัดปลูกตกแต่งพันธุ์ไม้ไทย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  6. 7.6 สวนธนบุรีรมย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี โดยจัดให้เป็นสวนสมุนไพรไทยชนิดต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  7. 7.7 สวนธรรม "70 พรรษา มหาราชินี" มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี โดยจัดให้เป็นสวนสาธารณะที่เน้นการพักผ่อนทางด้านจิตใจ และอาศัยธรรมเป็นเครื่องชี้นำ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  8. 7.8 สวนมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  9. 7.9 สวนสนามหลวง 2 มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  10. 7.10 สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับสวนลุมพินี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากอง ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ
สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร


รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

หัวหน้ากอง

นายสนุ่น เทพวัลย์ 2498 – 30 ตุลาคม 2506
นายอุดม พินิจสารภิรมย์ 31 ตุลาคม 2506 – 31 ธันวาคม 2517
นายสุรินทร์ ไชยประสิทธิ์ 1 มกราคม 2518 – 30 กันยายน 2518

ผู้อำนวยการกอง

นายประมวล ทองไข่มุกต์ 1 ตุลาคม 2518 – 16 กรกฎาคม 2522
นายศิริ เปรมปรีดิ์ 17 กรกฎาคม 2522 – 16 สิงหาคม 2524
ว่าที่ร.ต.บุญลือ บุญมายน 17 สิงหาคม 2524 – 24 พฤศจิกายน 2526
นายวีระ ถนอมศักดิ์ 25 พฤศจิกายน 2526 – 22 สิงหาคม 2528
นายประมวล ทองไข่มุกต์ 23 สิงหาคม 2528 – 8 กุมภาพันธ์ 2532
นายดำรงค์ ริ้วเหลือง 9 กุมภาพันธ์ 2532 – 30 กันยายน 2537
ว่าที่ร.ต.จรุณ กล่อมเภรี 24 ตุลาคม 2537 – 30 กันยายน 2540
นายพนัศ หิรัญรัตน์ 15 ตุลาคม 2540 – 2 ตุลาคม 2544

ผู้อำนวยการสำนักงาน

นายพนัศ หิรัญรัตน์ 5 ตุลาคม 2544 – 30 กันยายน 2546
นางสาวพรรณี รัตนลาโภ 3 พฤศจิกายน 2546 – 4 พฤศจิกายน 2550
นางจุรี จันทรทรัพย์ 5 พฤศจิกายน 2550

กลับด้านบน


ที่อยู่ปัจจุบัน

สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม
ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กลับด้านบน


วิสัยทัศน์

กรุงเทพ เมืองในสวน

กลับด้านบน


นโยบายพื้นที่สีเขียว

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการเปลี่ยนพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ได้จำนวน 5,000 ไร่ ภายใน 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555) เฉลี่ยให้เพิ่มขึ้นปีละ 1,250 ไร่ โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครมีอัตราเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรเท่ากับ 4 ตารางเมตรต่อคน ภายในปี 2553กลับด้านบน

โครงสร้างสำนักงานสวนสาธารณะกลับด้านบน

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม 8

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิติ